energ@tic - Sürdürebilir enerji eğitimi için sanal laboratuvar
 
 

 

Toplum
Aile
Okul
Enerji sorunsalı
Daha azla daha iyi tüketmek

«Energ@tic Sanal Laboratuvarı»  enerji tasarrufu için iddia alanları önermektedir :

 • Okul ve enerji
  • Fatura inceleme
  • pencereler (yalıtım durumu nedir ? nasıl arttırılır ?
  • ısıtma (radyatörlerin kontrolü ve çözüm arama)
  • aydınlatma (etkinlik, ampul tipi, ayar yapma...)
 • Ev ve enerji
 • Gri enerji
 • Yer değiştirme ve enerji
  • taşıma araçları (aynı arabaya binme, toplu taşıma...)
 • Uyur duruma getirme
  • fotokopi makinesi (uyur durum, on/off durumu, kağıt türü...)
  • bilgisayar ve diğer TIC aletler
                              
KONTROL YÖNTEMİ

Arastirma : bilgilenme, gözlem, inceleme, deney yapma

Sonuç : değerlendirme

Plan d'action :çözüm, karar, eylem

Tepki : dışarıdan kişilerin fikrini alarak projeyi zenginleştirme
ORTAM

Okul

Aile

Toplum
                              
Enerjinin sürdürebilir şekilde kullanılmasına yönelik eğitim

scénario 1
scénario 2 (.jpg)

  Sürdürülebilir Enerji Eğitimi

Enerjinin sürdürülebilir denetimini sağlama arayışı karşısında, her vatandaşın ; tüketicilerin davranışlarını değiştirmek ve daha etkili enerji teknolojilerine yatırım yapmak için seferber olması son derece önem taşımaktadır. Vatandaşların davranışlarını derinliğine, en küçük yaştan başlayıp bir ömür boyunca değiştirebilebilecek olan Eğitim ise, bu sorunla baş edebilmede temel bir rol üstlenecektir.

  TIC'leri temel alan bir yaklaşım

« Energ@tic Sanal Laboratuvarı » ; ilk ve orta öğretim öğrencilerine, gündelik nesnelerden hareketle bir dizi enerji tasarrufu sağlama arayışı önermektedir :

 • pencereler (yalıtım durumu nedir ? Daha iyi yalıtılabilir mi ?)
 • ısıtma (kalorifer denetimi ve çözüm arama)
 • aydınlatma (etkinliği, ampul çeşidi, ayarı...)
 • fotokopi makinesi (bekleme ve 'on/off' durumu, kağıt çeşidi...)
 • bilgisayar ve diğer TIC donanımları
 • ulaşım şekilleri (ortak araç, toplu taşıma...)
 • elektronik bayiiler (reklam amacı ile aydınlatma, hafta sonları dondurucunun çalışması...), vb.

Bu tasarruf arayışları öğrencilerin denetim yöntemini benimsemelerini ; yani enerji tüketimini azaltmaya yönelik iyileştirme yolları önermek üzere tahlil yapmalarını sağlar. Somut ve sınırlı sorunların incelenmesi yoluyla kazanılan böyle bir yöntemin okulun tümüne uygulanması ise daha kolay olur.

TIC'ler, projenin tüm gelişme sürecinde temel bir işleve sahiptir. « Sanal Laboratuvar » ; öğrencilerin kaydettiği ölçümleri biraraya getiren çevrimiçi veri tabanları gibi,  ortak çalışmayı kolaylaştıran araçlar sunmaktadır. Yeni bilgi ve beceri kazanımını kolaylaştırmak üzere başka mültimedya araçlar da tasarlanmıştır : çevrimiçi eğitbilimsel dosyalar, sorunsalı daha iyi kavramak için mültimedya canlandırmalar, enteraktif simülasyon araçları, vb.

  « Eğitim » ile « Etkinlik »'i birleştiren bir yöntem

Tasarruf arayışlarının herbiri üzerinde çalışabilmeleri için öğrencilerin elinde bir dizi teknolojik araç ile birlikte, bilimsel malzeme (ışıkölçer, ısı sondası, vb...) de bulunmaktadır. Yöntem açısından öğretmen guruplarının yönlendirdiği öğrenciler ; okullarının enerji bilançosunu ortaya çıkartmak, evde, ailelerinde, oturdukları kentte enerji tüketimi üzerine araştırma yapmak, ölçüm yapmak, enerji etkinliğini arttırıcı sistemlerin ortaya konmasına katkıda bulunmak, vb. için uzmanlarla da işbirliği yaparlar.
Her bir arayış aynı yapıdadır :

 • Araştırma : bilgi toplama, gözlemleme, tahlil, deney...
 • Bilanço : enerji değerlendirmesi, bir durumun ekolojik bilançosu, yapılabilecek iyileştirmelerin tanımlanması, önceliklerin ve yapılabilirliklerin belirlenmesi...
 • Eylem planı : çözüm seçimi, ulaşılması gereken sonuçların belirlenmesi, karar alma, okulda ve evde vatandaşlık eylemi...
 • Tepki : projenin dışarıdan kişilerin de görüşü alınarak değerlendirilmesi ve zenginleştirilmesi (öğrenci, öğretmen, kurum yöneticisi, veli, firma, yerel yönetim, uzman, vb.)
TIC'ler ; öğrencilerin bir projeye girmeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma için somut bir eylemi sonuna kadar gerçekleştirmelerini sağlamak için çok uygun bir araç oluşturur.